ดาวน์โหลด (Download)

Surveyor Pocket Tools – โปรแกรมรวมเครื่องมือฉบับกระเป๋าสำหรับช่างสำรวจ

Traverse Pro – โปรแกรมคำนวณวงรอบ

XSection Plot – โปรแกรมเขียนรูปตัดตามขวาง

โปรแกรมงานสำรวจสำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD 

ซอร์สโค้ด (Source code) โปรแกรมสำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD

Geoid Height Pro – โปรแกรมคำนวณความสูงจีออยด์

Spot Fire – โปรแกรมเขียนตัวเลขค่าระดับ

OpenGPSX – คอมโพเน็ต์ OpenGPSX สำหรับเขียนโปรแกรมบน Lazarus เพื่อเชื่อมต่อกับ GPS

  • OpenGPSX0.3.23 – component of Lazarus Package (lpk)
  • OpenGPSProject_Win32-0.5.12.zip – โปรแกรมทดสอบการใช้งานคอมโพเน็นต์ OpenGPSX บนวินโดส์
  • OpenGPSProject0.5.12_linux.zip – โปรแกรมทดสอบการใช้งานคอมโพเน็นต์ OpenGPSX บน Linux
  • SdpoSerial.zip – Serial port interface component for Lazarus. (Used by OpenGPSX component)

แบบจำลองความสูงจีออยด์ (Thailand Geoid Model 2017)