ดาวน์โหลด (Download)

Surveyor Pocket Tools – โปรแกรมรวมเครื่องมือฉบับกระเป๋าสำหรับช่างสำรวจ สำหรับวินโดส์

Surveyor Pocket Tools for macOS 64 bit – โปรแกรมรวมเครื่องมือฉบับกระเป๋าช่างสำรวจ สำหรับแมคโอเอส 64 บิต


Traverse Pro – โปรแกรมคำนวณวงรอบ สำหรับวินโดส์


Traverse Pro for macOS 64 bit – โปรแกรมคำนวณวงรอบสำหรับแมคโอเอส 64 บิต


XSection Plot – โปรแกรมเขียนรูปตัดตามขวางสำหรับวินโดส์


XSection Plot – โปรแกรมเขียนรูปตัดสำหรับแมคโอเอส (64 บิต)


โปรแกรมงานสำรวจสำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD (ทดสอบแล้วสามารถใช้กับรุ่น fx-9750GIII และ fx-9860GIII ได้)


ซอร์สโค้ด (Source code) โปรแกรมสำหรับเครื่องคิดเลข Casio fx-9860G II SD


Geoid Height Pro – โปรแกรมคำนวณความสูงจีออยด์


Spot Fire – โปรแกรมเขียนตัวเลขค่าระดับ


OpenGPSX – คอมโพเน็ต์ OpenGPSX สำหรับเขียนโปรแกรมบน Lazarus เพื่อเชื่อมต่อกับ GPS

  • OpenGPSX0.3.23 – component of Lazarus Package (lpk)
  • OpenGPSProject_Win32-0.5.12.zip – โปรแกรมทดสอบการใช้งานคอมโพเน็นต์ OpenGPSX บนวินโดส์
  • OpenGPSProject0.5.12_linux.zip – โปรแกรมทดสอบการใช้งานคอมโพเน็นต์ OpenGPSX บน Linux
  • SdpoSerial.zip – Serial port interface component for Lazarus. (Used by OpenGPSX component)

แบบจำลองความสูงจีออยด์ (Thailand Geoid Model 2017)


โปรแกรมพื้นฐานงานสำรวจพัฒนาด้วยภาษาไพทอนสำหรับเครื่องคิดเลขคาสิโอ fx-9750GIII fx-9860GIII และ fx-cg50