เปรียบเทียบ ASTER GDEM (30m) กับ SRTM DEM (90m)

SRTM DEM SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) DEM ของ NASA จัดทำโดย NASA เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่ปี 2003 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่โลก ขนาด pixel ของ…

Continue Reading →