สิ้นสุดการรอคอย XSection Plot รุ่น 4.10 มาแล้ว ตอนที่ 2

6.เปิดไฟล์ข้อมูล (Open file)

 • ขั้นตอนต่อไปจะมาเปิดไฟล์ข้อมูล เริ่มจากไฟล์ Typical section ที่จัดเก็บไว้ใน Documents ขั้นตอนตามรูปด้านล่าง ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทของไฟล์เป็น .txml โปรแกรมจะอ่านข้อมูล และแสดงผลบนตารางในแท็บ “Typical section”

open_typical_section_file

 • ต่อไปเช่นเดียวกันเปิดไฟล์ Existing Ground section

open_ground_section_file

7.ป้อนข้อมูลโครงการ

 • ตอนนี้ข้อมูลของเราที่ได้จาก import  จาก text file มีแต่รูปตัดในตารางเท่านั้น เราจะทำการบันทึกข้อมูลโครงการของงาน นอกจากบันทึกเพื่อจำแล้วยังสามารถนำไปเขียนเป็น Titleblock ใน Autocad คลิกที่ Toolbar ดังรูปด้านล่างedit_titleblock
 • จะเห็นหน้าต่างไดอะล็อกให้ป้อนข้อมูล ถ้ามีข้อมูลอะไรให้ลบออกหมด เนื่องจากโปรแกรมจะบันทึกสถานะครั้งสุดท้ายที่ใช้เอาไว้set_project_info_procedure
 • ป้อนข้อมูลโครงการเข้าไป (ข้อมูลมาจากการสำรวจจริง แต่ชื่อโครงการ บริษัท ชื่อคน สมมุติหมด)

set_project_info_filled

เลือกภาษาให้  Titleblock

 • ที่ผมเตรียมไว้ให้มีภาษาไทยกับอังกฤษเท่านั้น ถ้าต้องการใช้ภาษาไทยก็คลิกตามรูป

set_project_info_locale

8.ตั้งขนาดกระดาษสำหรับเขียนแบบ (Page Setup)

 • สำหรับงานเขียนแบบใน Autocad แล้วขนาดกระดาษที่เราใช้มักจะเป็นขนาดกระดาษมาตรฐานได้แก่ A4, A3, A2, A1 และ A0 ขึ้นอยู่กับขนาด printer หรือ plotter ที่ใช้ด้วย ที่ทูลบาร์หลักคลิกที่ “Page Setup”

page_setup_toolbar

 • จะมีหน้าต่างไดอะล๊อกให้เลือกตั้งขนาดกระดาษ (ขนาดกระดาษกำหนดโดยผู้ใช้  Custom Paper Size โปรแกรมตอนนี้ยังไม่ support) เลือก A1 ดังรูป

page_setup

9.ตั้งค่ารูปตัด (Cross-section settings)

 • รูปแบบรูปตัดเช่นการเลือกมาตราส่วนทางราบและทางดิ่งให้ตรงกับความต้องการ การจัดรูปแบบตัวอักษร ค่า x,y (offset/elevation) หรือการตั้งจำนวนทศนิยม สามารถตั้งค่าได้ที่นี่ จากทูลบาร์หลักเลือก “Xsection Settings” ดังรูป

section_settings_toolbarตั้งค่าทั่วไป

 • จะเห็นหน้าต่างไดอะล็อก มีแท็บทั้งหมด 4 แท็บ แยกค่าที่จะตั้งเป็นสัดส่วน มาดูหน้าแรกสำหรับตั้งค่ารูปตัดทั่วๆไป

section_settings_page1_desc

 • ข้อสังเกตรูปตัดจะเห็นว่าใช้มาตราส่วนทางราบ 1 : 2000 คิดง่ายๆ ในแผนที่วัดได้ 1 มม. = ระยะจริงในสนามได้ 2 เมตร หรือในแผนที่วัดได 1 ซม. เท่ากับระยะจริงในสนาม 20 เมตร ขนาดกระดาษ A1 594 x 871 มม. แต่ขนาดที่ปริ๊นท์ได้เท่ากับ 517 x 817 มม. ถ้าวางกระดาษในแนวนอน (landscape) ความยาวคร่าวๆคือ 800 มม. สามารถเขียนแบบรูปตัดตามขวางได้เท่ากับระยะในสนาม = 2 x 800 เมตร = 1600 เมตร
 • ถ้ากลับไปดูข้อมูลในตารางจะเห็นว่าจากซ้ายไปขวาประมาณ 1300 เมตร ซึ่งกระดาษ A1 และมาตราส่วนนี้สามารถเขียนแบบได้โดยที่ไม่ล้นกระดาษ

ตั้งค่ารูปแบบตารางแสดงตัวเลข offset/elevation

 • จากหน้าต่างไดอะล็อก คลิกที่แท็บที่ 2 เลือกรูปแบบแสดงตัวเลข  offset/elevation  จาก 3 รูปแบบที่มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ให้เห็นง่ายๆ ที่นี้ผมเลือก  Type 3 ดังรูปด้านล่าง

section_settings_page2_desc

ตั้งค่าตัวหนังสือคำหน้า/ตามหลัง ค่าระดับ datum

 •  ที่หน้าต่างไดอะล็อกคลิกที่แท็บตัวที่ 3 “Grid datum postfix/prefix” เลือกแบบที่สาม เขียนตัวหนังสือ CD (Chard Datum)  ตามหลังค่าระดับ 0.0  บางครั้งงานทางทะเลจะระบุว่าค่า 0.0 เมตร อิงอยู่กับอะไรเช่นน้ำทะเลปานกลาง (MSL) หรือ Chart Datum (CD)

section_settings_page3_desc

 ตั้งค่าระดับเส้นกริด

 • เป็นการตั้งค่าระดับเส้นกริดตัวบนสุด ปรับได้ตามต้องการเพื่อให้รูปตัดอยู่กลางๆรูปตัด จะได้ดูง่าย ไม่อึดอัด

section_settings_page4_desc

 • แต่ก็สามารถเลือกตั้งได้อัตโนมัติโดยโปรแกรม ดูรูปด้านล่างประกอบ เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่ารูปตัด สามารถคลิกปุ่ม “OK” เพื่อออกจากไดอะล็อก

section_settings_page4_auto

 • ต่อไปบันทึกข้อมูลลงไฟล์ ที่เราแก้ไขตั้งค่ารูปตัด โปรแกรมจะเก็บค่าทั้งหลายเอาไว้ในไฟล์ Existing ground section รวมทั้งข้อมูล offset/elevation ในตารางทุก  section
 • ก่อนจะทำอะไรต่อ ให้คลิกรูปดิสค์เก็ตที่ทูลบาร์ เพื่อบันทึกข้อมูลลงดิสค์ โลกสวยด้วยมือเราครับ

เปิดดูไฟล์ข้อมูล

 • ลองเปิดไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรมเช่น  Notepad, Notepad++  จะเห็นข้อมูลดังข้างล่าง (คลิกที่สี่เหลี่ยมลิ๊งค์ด้านล่าง เพื่อขยายออกมา)

[sourcecode language=”xml” collapse=”true” title=”ไฟล์ข้อมูล Existing ground section”]
<root version=”1.0″>
<!–Generated by XSection Plot–>
<!–This data file is Existing ground section–>
<Header>
<AppName>XSection Plot</AppName>
<Developer>Prajuab Riabroy</Developer>
<Version>4.1.512</Version>
<SectionType>Ground</SectionType>
<DateCreated>2016-08-15 21:09:30.751163</DateCreated>
</Header>
<ProjectInfo>
<ProjectName>Macuzy International Port</ProjectName>
<ClientName>MX Port Authority</ClientName>
<ContractorName>East West Construction &amp; Engineering</ContractorName>
<DrawingTitle>X-Section of Approach Channel</DrawingTitle>
<DrawnName>Sergio Motezia</DrawnName>
<ApprovedName>Prati Wisas</ApprovedName>
<ClientApprovedName>Mario P. Tenes</ClientApprovedName>
<CheckedName>Antonio Molibzo</CheckedName>
<SurveyorName>Suras Malcom</SurveyorName>
<SurveyedDate>1-7/03/2016</SurveyedDate>
<DrawingNo>2017-MZ-001-PLN-020</DrawingNo>
<SheetNo>1 / 50</SheetNo>
<DrawingDate>1-7/03/2016</DrawingDate>
<Revision></Revision>
<UseLocaleLanguage>False</UseLocaleLanguage>
<MapTexts>
<MapText Label=”Client” Locale=”เจ้าของโครงการ”/>
<MapText Label=”Contractor” Locale=”ผู้รับจ้าง”/>
<MapText Label=”Drawn” Locale=”เขียน”/>
<MapText Label=”Design” Locale=”ออกแบบ”/>
<MapText Label=”Surveyor” Locale=”ผู้สำรวจ”/>
<MapText Label=”Surveyed Date” Locale=”วันที่สำรวจ”/>
<MapText Label=”Checked” Locale=”ตรวจสอบ”/>
<MapText Label=”Approved” Locale=”อนุมัติ”/>
<MapText Label=”Client Approved” Locale=”ผู้คุมงานอนุมัติ”/>
<MapText Label=”Drawing No.” Locale=”แบบเลขที่”/>
<MapText Label=”Plotted Date” Locale=”แบบวันที่”/>
<MapText Label=”Project” Locale=”โครงการ”/>
<MapText Label=”Drawing Title” Locale=”แผนที่แสดง”/>
<MapText Label=”Sheet No.” Locale=”แบบเลขที่”/>
<MapText Label=”Scale” Locale=”มาตราส่วน”/>
<MapText Label=”Vertical” Locale=”ทางดิ่ง”/>
<MapText Label=”Horizontal” Locale=”ทางราบ”/>
<MapText Label=”Vertical Scale” Locale=”มาตราส่วนทางดิ่ง”/>
<MapText Label=”Horizontal Scale” Locale=”มาตราส่วนทางราบ”/>
<MapText Label=”Legend” Locale=”สัญลักษณ์”/>
<MapText Label=”Note” Locale=”หมายเหตุ”/>
<MapText Label=”Geodetic Information” Locale=”ข้อมูลระบบพิกัด”/>
<MapText Label=”No.” Locale=”ครั้งที่”/>
<MapText Label=”Amendments” Locale=”ความเห็น”/>
<MapText Label=”By” Locale=”โดย”/>
<MapText Label=”Date” Locale=”วันที่”/>
<MapText Label=”Revision” Locale=”ครั้งที่แก้ไข”/>
</MapTexts>
</ProjectInfo>
<SectionOptions>
<VerticalScale>200.0</VerticalScale>
<HorizontalScale>2000.0</HorizontalScale>
<HozGridSpace>10.0</HozGridSpace>
<VertGridSpace>1.0</VertGridSpace>
<GridLineType>0</GridLineType>
<CalcIntersection>True</CalcIntersection>
<CalcArea>True</CalcArea>
<TrimTypical>False</TrimTypical>
<NumDecimalElev>3</NumDecimalElev>
<NumDecimalDist>3</NumDecimalDist>
<UseIntervalText>True</UseIntervalText>
<IntervalDist>20.0</IntervalDist>
<PrefixText></PrefixText>
<PostfixText>CD</PostfixText>
<UsePostPrefix>0</UsePostPrefix>
<UseOffsetElevFormat>2</UseOffsetElevFormat>
<CalcPlotAreaCut>True</CalcPlotAreaCut>
<CalcPlotAreaFill>True</CalcPlotAreaFill>
<NumVertCLLeft>70</NumVertCLLeft>
<NumVertCLRight>65</NumVertCLRight>
<NumHozTopBottom>21</NumHozTopBottom>
<LeftSideText>LT.</LeftSideText>
<RightSideText>RT.</RightSideText>
<StationText>Km.</StationText>
<SelectedTBlock>2</SelectedTBlock>
<NumSectionRows>4</NumSectionRows>
<NumSectionColumns>1</NumSectionColumns>
<SurveyType>0</SurveyType>
<PlotTBlock>True</PlotTBlock>
<SwapLeftAndRight>False</SwapLeftAndRight>
</SectionOptions>
<PageSetup>
<Size>A1</Size>
<Width>817</Width>
<Height>570</Height>
</PageSetup>
<Sections>
<NumSections>4</NumSections>
<Section Name=”-0+078″>
<XPositionOnPaper>0.0</XPositionOnPaper>
<YPositionOnPaper>0.0</YPositionOnPaper>
<TopGridElev>0.0</TopGridElev>
<NumPoints>94</NumPoints>
<Points>
<Point Elevation=”5.696″ Offset=”-600.0″/>
<Point Elevation=”5.693″ Offset=”-596.305″/>
<Point Elevation=”5.337″ Offset=”-587.506″/>
<Point Elevation=”2.271″ Offset=”-526.489″/>
<Point Elevation=”0.579″ Offset=”-507.151″/>
<Point Elevation=”-1.19″ Offset=”-490.954″/>
<Point Elevation=”-2.314″ Offset=”-471.14″/>
<Point Elevation=”-2.766″ Offset=”-462.616″/>
<Point Elevation=”-2.875″ Offset=”-457.815″/>
<Point Elevation=”-3.6″ Offset=”-434.419″/>
<Point Elevation=”-4.104″ Offset=”-414.736″/>
<Point Elevation=”-4.128″ Offset=”-406.659″/>
<Point Elevation=”-4.356″ Offset=”-380.964″/>
<Point Elevation=”-4.382″ Offset=”-376.491″/>
<Point Elevation=”-4.406″ Offset=”-375.215″/>
<Point Elevation=”-4.989″ Offset=”-349.559″/>
<Point Elevation=”-5.161″ Offset=”-338.86″/>
<Point Elevation=”-5.347″ Offset=”-322.669″/>
<Point Elevation=”-5.812″ Offset=”-302.883″/>
<Point Elevation=”-5.942″ Offset=”-297.584″/>
<Point Elevation=”-6.148″ Offset=”-283.939″/>
<Point Elevation=”-6.342″ Offset=”-272.05″/>
<Point Elevation=”-6.387″ Offset=”-267.862″/>
<Point Elevation=”-6.733″ Offset=”-246.07″/>
<Point Elevation=”-7.111″ Offset=”-231.836″/>
<Point Elevation=”-7.372″ Offset=”-217.745″/>
<Point Elevation=”-7.824″ Offset=”-194.494″/>
<Point Elevation=”-7.882″ Offset=”-191.371″/>
<Point Elevation=”-7.834″ Offset=”-183.933″/>
<Point Elevation=”-7.668″ Offset=”-165.389″/>
<Point Elevation=”-8.54″ Offset=”-139.979″/>
<Point Elevation=”-8.98″ Offset=”-123.408″/>
<Point Elevation=”-9.255″ Offset=”-115.989″/>
<Point Elevation=”-9.487″ Offset=”-93.719″/>
<Point Elevation=”-9.566″ Offset=”-88.009″/>
<Point Elevation=”-9.732″ Offset=”-85.635″/>
<Point Elevation=”-11.591″ Offset=”-57.803″/>
<Point Elevation=”-11.779″ Offset=”-43.322″/>
<Point Elevation=”-11.967″ Offset=”-27.782″/>
<Point Elevation=”-11.928″ Offset=”-5.492″/>
<Point Elevation=”-11.967″ Offset=”-1.247″/>
<Point Elevation=”-12.16″ Offset=”11.274″/>
<Point Elevation=”-12.318″ Offset=”20.29″/>
<Point Elevation=”-12.301″ Offset=”22.958″/>
<Point Elevation=”-12.249″ Offset=”39.553″/>
<Point Elevation=”-12.303″ Offset=”48.517″/>
<Point Elevation=”-12.25″ Offset=”59.398″/>
<Point Elevation=”-12.081″ Offset=”76.972″/>
<Point Elevation=”-12.057″ Offset=”79.758″/>
<Point Elevation=”-12.02″ Offset=”83.034″/>
<Point Elevation=”-11.703″ Offset=”98.323″/>
<Point Elevation=”-11.569″ Offset=”104.196″/>
<Point Elevation=”-11.562″ Offset=”105.697″/>
<Point Elevation=”-11.365″ Offset=”116.141″/>
<Point Elevation=”-11.25″ Offset=”117.347″/>
<Point Elevation=”-10.732″ Offset=”135.54″/>
<Point Elevation=”-10.625″ Offset=”146.227″/>
<Point Elevation=”-10.077″ Offset=”158.793″/>
<Point Elevation=”-8.681″ Offset=”177.76″/>
<Point Elevation=”-8.592″ Offset=”181.044″/>
<Point Elevation=”-8.401″ Offset=”194.035″/>
<Point Elevation=”-8.271″ Offset=”203.535″/>
<Point Elevation=”-7.923″ Offset=”213.249″/>
<Point Elevation=”-7.728″ Offset=”217.373″/>
<Point Elevation=”-7.095″ Offset=”235.24″/>
<Point Elevation=”-6.982″ Offset=”241.693″/>
<Point Elevation=”-6.682″ Offset=”247.206″/>
<Point Elevation=”-6.075″ Offset=”256.627″/>
<Point Elevation=”-5.455″ Offset=”278.481″/>
<Point Elevation=”-5.337″ Offset=”282.26″/>
<Point Elevation=”-5.042″ Offset=”294.845″/>
<Point Elevation=”-5.019″ Offset=”295.988″/>
<Point Elevation=”-4.347″ Offset=”321.161″/>
<Point Elevation=”-4.189″ Offset=”329.073″/>
<Point Elevation=”-3.808″ Offset=”348.654″/>
<Point Elevation=”-3.664″ Offset=”355.277″/>
<Point Elevation=”-3.317″ Offset=”372.887″/>
<Point Elevation=”-3.154″ Offset=”382.261″/>
<Point Elevation=”-2.776″ Offset=”410.279″/>
<Point Elevation=”-2.765″ Offset=”410.995″/>
<Point Elevation=”-2.704″ Offset=”413.887″/>
<Point Elevation=”-2.197″ Offset=”439.138″/>
<Point Elevation=”-1.967″ Offset=”448.435″/>
<Point Elevation=”-1.716″ Offset=”464.705″/>
<Point Elevation=”-1.481″ Offset=”485.302″/>
<Point Elevation=”-1.403″ Offset=”489.714″/>
<Point Elevation=”-1.251″ Offset=”498.925″/>
<Point Elevation=”-0.928″ Offset=”517.874″/>
<Point Elevation=”-0.799″ Offset=”529.258″/>
<Point Elevation=”-0.604″ Offset=”548.73″/>
<Point Elevation=”-1.169″ Offset=”576.146″/>
<Point Elevation=”-1.18″ Offset=”579.205″/>
<Point Elevation=”-1.305″ Offset=”585.252″/>
<Point Elevation=”-1.468″ Offset=”600.0″/>
</Points>
</Section>
<Section Name=”0+172″>
<XPositionOnPaper>0.0</XPositionOnPaper>
<YPositionOnPaper>0.0</YPositionOnPaper>
<TopGridElev>0.0</TopGridElev>
<NumPoints>104</NumPoints>
<Points>
<Point Elevation=”4.21″ Offset=”-600.0″/>
<Point Elevation=”3.865″ Offset=”-590.197″/>
<Point Elevation=”3.192″ Offset=”-572.372″/>
<Point Elevation=”1.492″ Offset=”-534.461″/>
<Point Elevation=”-1.278″ Offset=”-510.761″/>
<Point Elevation=”-1.773″ Offset=”-506.708″/>
<Point Elevation=”-2.262″ Offset=”-496.208″/>
<Point Elevation=”-3.027″ Offset=”-480.587″/>
<Point Elevation=”-3.26″ Offset=”-473.089″/>
<Point Elevation=”-4.034″ Offset=”-454.61″/>
<Point Elevation=”-4.281″ Offset=”-430.868″/>
<Point Elevation=”-4.355″ Offset=”-425.789″/>
<Point Elevation=”-4.35″ Offset=”-412.009″/>
<Point Elevation=”-4.367″ Offset=”-398.744″/>
<Point Elevation=”-4.437″ Offset=”-394.505″/>
<Point Elevation=”-4.911″ Offset=”-371.013″/>
<Point Elevation=”-5.369″ Offset=”-344.896″/>
<Point Elevation=”-5.909″ Offset=”-321.896″/>
<Point Elevation=”-5.972″ Offset=”-318.479″/>
<Point Elevation=”-6.203″ Offset=”-307.947″/>
<Point Elevation=”-6.559″ Offset=”-290.298″/>
<Point Elevation=”-6.742″ Offset=”-282.919″/>
<Point Elevation=”-7.278″ Offset=”-261.654″/>
<Point Elevation=”-7.19″ Offset=”-241.456″/>
<Point Elevation=”-7.206″ Offset=”-234.351″/>
<Point Elevation=”-7.744″ Offset=”-212.894″/>
<Point Elevation=”-7.972″ Offset=”-205.898″/>
<Point Elevation=”-8.011″ Offset=”-204.056″/>
<Point Elevation=”-8.937″ Offset=”-181.613″/>
<Point Elevation=”-9.613″ Offset=”-169.45″/>
<Point Elevation=”-10.568″ Offset=”-155.252″/>
<Point Elevation=”-11.306″ Offset=”-139.728″/>
<Point Elevation=”-11.435″ Offset=”-136.455″/>
<Point Elevation=”-11.67″ Offset=”-122.543″/>
<Point Elevation=”-11.836″ Offset=”-115.516″/>
<Point Elevation=”-11.845″ Offset=”-113.826″/>
<Point Elevation=”-12.223″ Offset=”-102.969″/>
<Point Elevation=”-12.219″ Offset=”-100.525″/>
<Point Elevation=”-12.572″ Offset=”-83.796″/>
<Point Elevation=”-12.666″ Offset=”-73.185″/>
<Point Elevation=”-12.605″ Offset=”-61.703″/>
<Point Elevation=”-12.379″ Offset=”-44.437″/>
<Point Elevation=”-12.45″ Offset=”-41.849″/>
<Point Elevation=”-12.273″ Offset=”-20.661″/>
<Point Elevation=”-12.271″ Offset=”-15.995″/>
<Point Elevation=”-12.279″ Offset=”-14.536″/>
<Point Elevation=”-12.193″ Offset=”7.86″/>
<Point Elevation=”-12.049″ Offset=”12.127″/>
<Point Elevation=”-11.97″ Offset=”26.792″/>
<Point Elevation=”-11.482″ Offset=”39.803″/>
<Point Elevation=”-11.428″ Offset=”47.755″/>
<Point Elevation=”-11.244″ Offset=”53.548″/>
<Point Elevation=”-10.805″ Offset=”70.223″/>
<Point Elevation=”-10.718″ Offset=”74.57″/>
<Point Elevation=”-10.702″ Offset=”75.913″/>
<Point Elevation=”-10.087″ Offset=”96.66″/>
<Point Elevation=”-9.799″ Offset=”103.819″/>
<Point Elevation=”-9.63″ Offset=”112.183″/>
<Point Elevation=”-9.234″ Offset=”126.254″/>
<Point Elevation=”-8.999″ Offset=”137.384″/>
<Point Elevation=”-8.476″ Offset=”159.55″/>
<Point Elevation=”-8.445″ Offset=”160.778″/>
<Point Elevation=”-8.271″ Offset=”164.407″/>
<Point Elevation=”-7.259″ Offset=”184.045″/>
<Point Elevation=”-7.127″ Offset=”189.256″/>
<Point Elevation=”-6.92″ Offset=”198.448″/>
<Point Elevation=”-6.48″ Offset=”207.958″/>
<Point Elevation=”-6.04″ Offset=”221.897″/>
<Point Elevation=”-5.474″ Offset=”242.469″/>
<Point Elevation=”-5.364″ Offset=”247.769″/>
<Point Elevation=”-5.253″ Offset=”251.096″/>
<Point Elevation=”-4.998″ Offset=”265.24″/>
<Point Elevation=”-4.818″ Offset=”275.102″/>
<Point Elevation=”-4.715″ Offset=”277.979″/>
<Point Elevation=”-4.027″ Offset=”298.699″/>
<Point Elevation=”-3.738″ Offset=”309.727″/>
<Point Elevation=”-3.575″ Offset=”322.408″/>
<Point Elevation=”-3.105″ Offset=”340.851″/>
<Point Elevation=”-2.937″ Offset=”346.115″/>
<Point Elevation=”-2.855″ Offset=”359.315″/>
<Point Elevation=”-2.833″ Offset=”366.127″/>
<Point Elevation=”-2.816″ Offset=”367.498″/>
<Point Elevation=”-2.675″ Offset=”385.31″/>
<Point Elevation=”-2.596″ Offset=”391.895″/>
<Point Elevation=”-2.673″ Offset=”406.1″/>
<Point Elevation=”-2.465″ Offset=”418.482″/>
<Point Elevation=”-2.516″ Offset=”427.315″/>
<Point Elevation=”-2.328″ Offset=”445.356″/>
<Point Elevation=”-2.337″ Offset=”446.342″/>
<Point Elevation=”-2.626″ Offset=”452.604″/>
<Point Elevation=”-3.486″ Offset=”470.977″/>
<Point Elevation=”-3.693″ Offset=”476.912″/>
<Point Elevation=”-3.777″ Offset=”496.074″/>
<Point Elevation=”-3.932″ Offset=”501.72″/>
<Point Elevation=”-4.018″ Offset=”513.362″/>
<Point Elevation=”-3.474″ Offset=”529.259″/>
<Point Elevation=”-3.265″ Offset=”532.878″/>
<Point Elevation=”-2.893″ Offset=”543.264″/>
<Point Elevation=”-2.834″ Offset=”544.691″/>
<Point Elevation=”-2.372″ Offset=”551.966″/>
<Point Elevation=”-1.374″ Offset=”568.651″/>
<Point Elevation=”-1.184″ Offset=”572.608″/>
<Point Elevation=”-0.9″ Offset=”589.873″/>
<Point Elevation=”-0.265″ Offset=”600.0″/>
</Points>
</Section>
<Section Name=”0+422″>
<XPositionOnPaper>0.0</XPositionOnPaper>
<YPositionOnPaper>0.0</YPositionOnPaper>
<TopGridElev>0.0</TopGridElev>
<NumPoints>98</NumPoints>
<Points>
<Point Elevation=”2.527″ Offset=”-600.0″/>
<Point Elevation=”1.923″ Offset=”-583.886″/>
<Point Elevation=”1.147″ Offset=”-573.7″/>
<Point Elevation=”0.148″ Offset=”-560.844″/>
<Point Elevation=”-1.561″ Offset=”-534.717″/>
<Point Elevation=”-1.604″ Offset=”-534.134″/>
<Point Elevation=”-2.764″ Offset=”-502.908″/>
<Point Elevation=”-3.147″ Offset=”-490.643″/>
<Point Elevation=”-3.634″ Offset=”-472.527″/>
<Point Elevation=”-4.199″ Offset=”-442.515″/>
<Point Elevation=”-4.26″ Offset=”-440.183″/>
<Point Elevation=”-4.353″ Offset=”-435.493″/>
<Point Elevation=”-4.626″ Offset=”-412.074″/>
<Point Elevation=”-4.836″ Offset=”-400.43″/>
<Point Elevation=”-4.963″ Offset=”-383.964″/>
<Point Elevation=”-5.335″ Offset=”-361.676″/>
<Point Elevation=”-5.378″ Offset=”-357.711″/>
<Point Elevation=”-5.461″ Offset=”-354.483″/>
<Point Elevation=”-5.587″ Offset=”-348.617″/>
<Point Elevation=”-6.599″ Offset=”-306.504″/>
<Point Elevation=”-6.923″ Offset=”-292.309″/>
<Point Elevation=”-7.646″ Offset=”-260.816″/>
<Point Elevation=”-7.665″ Offset=”-260.005″/>
<Point Elevation=”-8.267″ Offset=”-238.897″/>
<Point Elevation=”-9.466″ Offset=”-215.915″/>
<Point Elevation=”-9.939″ Offset=”-205.494″/>
<Point Elevation=”-10.636″ Offset=”-192.184″/>
<Point Elevation=”-11.499″ Offset=”-177.238″/>
<Point Elevation=”-11.845″ Offset=”-170.731″/>
<Point Elevation=”-12.281″ Offset=”-152.944″/>
<Point Elevation=”-12.343″ Offset=”-150.873″/>
<Point Elevation=”-12.345″ Offset=”-150.114″/>
<Point Elevation=”-12.485″ Offset=”-127.286″/>
<Point Elevation=”-12.474″ Offset=”-120.381″/>
<Point Elevation=”-12.427″ Offset=”-111.488″/>
<Point Elevation=”-12.447″ Offset=”-105.883″/>
<Point Elevation=”-12.651″ Offset=”-87.792″/>
<Point Elevation=”-12.622″ Offset=”-78.078″/>
<Point Elevation=”-12.53″ Offset=”-55.591″/>
<Point Elevation=”-12.495″ Offset=”-52.513″/>
<Point Elevation=”-12.115″ Offset=”-31.23″/>
<Point Elevation=”-12.009″ Offset=”-23.783″/>
<Point Elevation=”-11.488″ Offset=”-9.776″/>
<Point Elevation=”-11.236″ Offset=”4.184″/>
<Point Elevation=”-10.416″ Offset=”13.232″/>
<Point Elevation=”-10.641″ Offset=”20.134″/>
<Point Elevation=”-10.28″ Offset=”44.002″/>
<Point Elevation=”-10.292″ Offset=”44.652″/>
<Point Elevation=”-10.289″ Offset=”44.792″/>
<Point Elevation=”-10.828″ Offset=”56.567″/>
<Point Elevation=”-10.797″ Offset=”59.917″/>
<Point Elevation=”-10.401″ Offset=”76.981″/>
<Point Elevation=”-10.186″ Offset=”85.234″/>
<Point Elevation=”-10.076″ Offset=”91.139″/>
<Point Elevation=”-9.671″ Offset=”106.374″/>
<Point Elevation=”-9.556″ Offset=”114.729″/>
<Point Elevation=”-9.018″ Offset=”131.881″/>
<Point Elevation=”-8.96″ Offset=”133.976″/>
<Point Elevation=”-8.938″ Offset=”135.194″/>
<Point Elevation=”-8.59″ Offset=”157.634″/>
<Point Elevation=”-8.516″ Offset=”163.615″/>
<Point Elevation=”-8.379″ Offset=”182.167″/>
<Point Elevation=”-8.093″ Offset=”194.118″/>
<Point Elevation=”-7.878″ Offset=”204.774″/>
<Point Elevation=”-7.548″ Offset=”221.957″/>
<Point Elevation=”-7.482″ Offset=”225.607″/>
<Point Elevation=”-7.519″ Offset=”237.596″/>
<Point Elevation=”-7.537″ Offset=”244.959″/>
<Point Elevation=”-7.524″ Offset=”247.228″/>
<Point Elevation=”-7.202″ Offset=”265.159″/>
<Point Elevation=”-6.937″ Offset=”273.625″/>
<Point Elevation=”-6.791″ Offset=”280.238″/>
<Point Elevation=”-6.674″ Offset=”286.833″/>
<Point Elevation=”-6.486″ Offset=”295.474″/>
<Point Elevation=”-6.408″ Offset=”313.252″/>
<Point Elevation=”-6.365″ Offset=”316.221″/>
<Point Elevation=”-6.294″ Offset=”327.463″/>
<Point Elevation=”-6.2″ Offset=”337.22″/>
<Point Elevation=”-6.207″ Offset=”338.339″/>
<Point Elevation=”-5.867″ Offset=”355.513″/>
<Point Elevation=”-5.65″ Offset=”362.307″/>
<Point Elevation=”-5.567″ Offset=”375.271″/>
<Point Elevation=”-5.433″ Offset=”387.259″/>
<Point Elevation=”-5.152″ Offset=”396.436″/>
<Point Elevation=”-4.378″ Offset=”413.203″/>
<Point Elevation=”-4.146″ Offset=”425.427″/>
<Point Elevation=”-4.099″ Offset=”435.841″/>
<Point Elevation=”-3.993″ Offset=”439.726″/>
<Point Elevation=”-3.418″ Offset=”457.353″/>
<Point Elevation=”-2.943″ Offset=”467.452″/>
<Point Elevation=”-2.548″ Offset=”480.037″/>
<Point Elevation=”-1.52″ Offset=”499.033″/>
<Point Elevation=”-1.085″ Offset=”505.573″/>
<Point Elevation=”-0.707″ Offset=”509.068″/>
<Point Elevation=”-0.564″ Offset=”514.17″/>
<Point Elevation=”1.044″ Offset=”545.131″/>
<Point Elevation=”3.671″ Offset=”586.351″/>
<Point Elevation=”4.257″ Offset=”600.0″/>
</Points>
</Section>
<Section Name=”0+672″>
<XPositionOnPaper>0.0</XPositionOnPaper>
<YPositionOnPaper>0.0</YPositionOnPaper>
<TopGridElev>0.0</TopGridElev>
<NumPoints>101</NumPoints>
<Points>
<Point Elevation=”0.751″ Offset=”-600.0″/>
<Point Elevation=”0.17″ Offset=”-590.282″/>
<Point Elevation=”-0.185″ Offset=”-585.509″/>
<Point Elevation=”-1.698″ Offset=”-564.455″/>
<Point Elevation=”-2.012″ Offset=”-556.049″/>
<Point Elevation=”-2.541″ Offset=”-536.428″/>
<Point Elevation=”-2.738″ Offset=”-526.646″/>
<Point Elevation=”-3.164″ Offset=”-510.314″/>
<Point Elevation=”-3.581″ Offset=”-498.217″/>
<Point Elevation=”-3.967″ Offset=”-482.548″/>
<Point Elevation=”-4.17″ Offset=”-466.638″/>
<Point Elevation=”-4.63″ Offset=”-454.111″/>
<Point Elevation=”-4.885″ Offset=”-437.444″/>
<Point Elevation=”-4.739″ Offset=”-426.605″/>
<Point Elevation=”-4.755″ Offset=”-407.163″/>
<Point Elevation=”-4.887″ Offset=”-399.338″/>
<Point Elevation=”-5.348″ Offset=”-377.159″/>
<Point Elevation=”-5.455″ Offset=”-371.865″/>
<Point Elevation=”-6.085″ Offset=”-345.987″/>
<Point Elevation=”-6.145″ Offset=”-343.34″/>
<Point Elevation=”-6.428″ Offset=”-331.877″/>
<Point Elevation=”-6.448″ Offset=”-330.864″/>
<Point Elevation=”-7.104″ Offset=”-309.854″/>
<Point Elevation=”-7.356″ Offset=”-296.783″/>
<Point Elevation=”-7.378″ Offset=”-295.786″/>
<Point Elevation=”-8.31″ Offset=”-272.558″/>
<Point Elevation=”-9.344″ Offset=”-249.668″/>
<Point Elevation=”-9.524″ Offset=”-246.49″/>
<Point Elevation=”-10.115″ Offset=”-236.3″/>
<Point Elevation=”-10.351″ Offset=”-218.394″/>
<Point Elevation=”-10.714″ Offset=”-213.348″/>
<Point Elevation=”-11.674″ Offset=”-204.751″/>
<Point Elevation=”-11.699″ Offset=”-201.381″/>
<Point Elevation=”-11.744″ Offset=”-193.463″/>
<Point Elevation=”-12.329″ Offset=”-178.033″/>
<Point Elevation=”-12.592″ Offset=”-165.284″/>
<Point Elevation=”-12.777″ Offset=”-155.308″/>
<Point Elevation=”-12.43″ Offset=”-144.408″/>
<Point Elevation=”-12.528″ Offset=”-139.081″/>
<Point Elevation=”-12.669″ Offset=”-133.221″/>
<Point Elevation=”-12.262″ Offset=”-121.876″/>
<Point Elevation=”-12.13″ Offset=”-110.999″/>
<Point Elevation=”-12.286″ Offset=”-98.019″/>
<Point Elevation=”-12.367″ Offset=”-89.578″/>
<Point Elevation=”-11.654″ Offset=”-75.025″/>
<Point Elevation=”-11.598″ Offset=”-71.369″/>
<Point Elevation=”-12.418″ Offset=”-63.45″/>
<Point Elevation=”-12.586″ Offset=”-57.395″/>
<Point Elevation=”-12.029″ Offset=”-40.428″/>
<Point Elevation=”-11.941″ Offset=”-37.225″/>
<Point Elevation=”-12.05″ Offset=”-17.903″/>
<Point Elevation=”-11.919″ Offset=”-14.255″/>
<Point Elevation=”-10.878″ Offset=”5.213″/>
<Point Elevation=”-10.987″ Offset=”7.781″/>
<Point Elevation=”-12.241″ Offset=”17.876″/>
<Point Elevation=”-12.175″ Offset=”19.902″/>
<Point Elevation=”-12.679″ Offset=”37.309″/>
<Point Elevation=”-12.779″ Offset=”41.445″/>
<Point Elevation=”-12.756″ Offset=”41.967″/>
<Point Elevation=”-12.147″ Offset=”62.308″/>
<Point Elevation=”-12.189″ Offset=”63.587″/>
<Point Elevation=”-11.804″ Offset=”83.447″/>
<Point Elevation=”-11.748″ Offset=”85.224″/>
<Point Elevation=”-11.68″ Offset=”105.223″/>
<Point Elevation=”-11.648″ Offset=”107.415″/>
<Point Elevation=”-11.299″ Offset=”124.477″/>
<Point Elevation=”-11.183″ Offset=”129.8″/>
<Point Elevation=”-10.608″ Offset=”145.77″/>
<Point Elevation=”-10.491″ Offset=”152.394″/>
<Point Elevation=”-10.528″ Offset=”156.006″/>
<Point Elevation=”-10.486″ Offset=”170.955″/>
<Point Elevation=”-10.376″ Offset=”180.254″/>
<Point Elevation=”-10.183″ Offset=”192.924″/>
<Point Elevation=”-10.122″ Offset=”198.333″/>
<Point Elevation=”-9.995″ Offset=”209.165″/>
<Point Elevation=”-9.803″ Offset=”220.192″/>
<Point Elevation=”-9.727″ Offset=”230.156″/>
<Point Elevation=”-9.793″ Offset=”235.687″/>
<Point Elevation=”-9.444″ Offset=”249.066″/>
<Point Elevation=”-9.308″ Offset=”258.031″/>
<Point Elevation=”-9.253″ Offset=”261.971″/>
<Point Elevation=”-8.511″ Offset=”283.111″/>
<Point Elevation=”-8.163″ Offset=”289.464″/>
<Point Elevation=”-7.102″ Offset=”307.459″/>
<Point Elevation=”-6.902″ Offset=”312.383″/>
<Point Elevation=”-6.731″ Offset=”322.229″/>
<Point Elevation=”-6.609″ Offset=”326.578″/>
<Point Elevation=”-6.011″ Offset=”346.572″/>
<Point Elevation=”-5.822″ Offset=”350.33″/>
<Point Elevation=”-4.461″ Offset=”371.66″/>
<Point Elevation=”-4.318″ Offset=”373.491″/>
<Point Elevation=”-1.818″ Offset=”396.911″/>
<Point Elevation=”-1.583″ Offset=”398.654″/>
<Point Elevation=”1.249″ Offset=”416.959″/>
<Point Elevation=”1.897″ Offset=”437.491″/>
<Point Elevation=”3.568″ Offset=”467.863″/>
<Point Elevation=”6.567″ Offset=”551.744″/>
<Point Elevation=”6.606″ Offset=”552.895″/>
<Point Elevation=”6.604″ Offset=”553.18″/>
<Point Elevation=”6.591″ Offset=”553.868″/>
<Point Elevation=”5.965″ Offset=”600.0″/>
</Points>
</Section>
</Sections>
</root>

[/sourcecode]

จบตอนที่ 2

 • พบกันตอนหน้า ตอนที่ 3 ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *