การเขียนโปรแกรมทดสอบการใช้ไลบรารี GDAL/OGR

 • ตอนก่อนผมแนะนำไลบรารี GDAL/OGR ไปพอสมควร ตอนนี้มาเริ่มลองโปรแกรมมิ่งดูกัน โปรแกรมทดสอบผมดัดแปลงจากโค๊ดภาษาซี เป็น Lazarus ดูรายละเอียดโค๊ดภาษาซีได้ที่นี่ http://www.gdal.org/gdal_tutorial.html ส่วนไลบรารีส่วนมากแปลงจาก VB6

Download sourcecode

 • สนใจก็ดาวน์โหลดได้ที่นี่ GDALTest1.zip
 • ไลบราีรีที่ผมเขียน wrapper มามีทั้งหมด 11 ไฟล์ มีไฟล์ gdal.pas, gdalcore.pas, ogr.pas, ogrcore.pas, gdaldriver.pas, gdaldrivermanager.pas, gdalrasterband.pas, gdaldataset.pas, ogrspatialreference.pas, ogrcoordinatetramsformation.pas, gdalcolortable.pas ทั้งหมดนี้รวมอยูในไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดได้จากที่ผมกล่าวไปแล้ว

เปิดโครงการ GdalTest1

 • เมื่อ unzip มาแล้วให้ copy ไปลงโฟลเดอร์ เปิด Lazarus แล้วใช้เมนู Project > Open Project… แล้ว browse ไปที่ไฟล์ gdaltest1.lpi เปิดโครงการมาจะเห็นดังรูปด้านล่าง
เปิดโครงการ gdaltest1

ดู Mainform

 • ที่ Mainform ชื่อไฟล์คือ main.pas และชื่อของฟอร์มคือ frmmain ผมวาง object ลงบนฟอร์มมี MainMenu1, OpenDialog1, SaveDialog1 และ Memo1 ที่ MainMenu1 ผมสร้างเมนูมา 2 เมนูคือ File และ Tools ดูรูปด้านล่าง
เมนู file
เมนู Tools

จุดมุ่งหมายของโปรแกรม

 • ใน sourcecode ที่ให้ดาวน์โหลดจะมีไฟล์เพื่อทดสอบ 2 ไฟล์คือ Test_dem.tif และ Test_image.tif ไฟล์แรกเป็น dem ไฟล์ที่สองเป็นไฟล์ที่ได้จาก Landsat7 เราจะรันโปรแกรมแล้วใช้เมนู Files > Open เปิดไฟล์มาทำการทดสอบ แล้วใช้เมนู Tools ทำการทดสอบเช่น Read Test, Coordinate System Information, List Drivers, CreateCopy Test และ Create Test
ไฟล์รูปที่ใช้ในการทดสอบ
 • เมื่อเปิดดูด้วย ER Viewer จะเห็นไฟล์รูปทั้งสองดังรูปด้านล่าง
ไฟล์รูปแสดงด้วย ER Viewer

Sourcecode ของ main.pas

 • ต่อไปมาดู sourcecode ของฟอร์ม main.pas กัน

[sourcecode language=”delphi”]
unit main;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
StdCtrls, Menus, gdal, gdalcore, gdaldrivermanager, gdaldriver,
gdaldataset, ogr, ogrcore, ogrspatialreference, ogrcoordinatetransformation,
gdalrasterband, gdalcolortable;

type
TCharSet = set of char;

{ TfrmMain }

TfrmMain = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
Memo1: TMemo;
mnuCreate: TMenuItem;
mnuCCTest: TMenuItem;
mnuListDrivers: TMenuItem;
mnuCSInfo: TMenuItem;
mnuToolsTest1: TMenuItem;
mnuFileExit: TMenuItem;
mnuFileOpen: TMenuItem;
mnuTools: TMenuItem;
mnuFile: TMenuItem;
OpenDialog1: TOpenDialog;
SaveDialog1: TSaveDialog;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure mnuCCTestClick(Sender: TObject);
procedure mnuCreateClick(Sender: TObject);
procedure mnuCSInfoClick(Sender: TObject);
procedure mnuFileExitClick(Sender: TObject);
procedure mnuFileOpenClick(Sender: TObject);
procedure mnuListDriversClick(Sender: TObject);

procedure mnuToolsTest1Click(Sender: TObject);
private
{ private declarations }
function ReportCorner(CornerName : string; pixel, line : double;
gt : TDynArrayDouble; ct : TOGRCoordinateTransformation) : string;
procedure Tokenize(const tokens: TStrings; const sztarget: string; szdelims: TCharSet);

public
{ public declarations }
end;

var
frmMain: TfrmMain;

implementation

procedure TfrmMain.Tokenize(const tokens: TStrings; const sztarget: string; szdelims: TCharSet);
var
Start: Integer;
i: Integer;
StrLength: Integer;
begin
Start := 1;
StrLength := Length(sztarget);
for i := 1 to StrLength do
begin
if sztarget[i] in szdelims then
begin
if Start <= i – 1 then
tokens.Add(Copy(sztarget, Start, i – start));

Start := i + 1;
end;
end;

if not (sztarget[strLength] in szdelims) then
begin
tokens.Add(Copy(sztarget, Start, strLength – start + 1));
end;
end;

procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
gdalcore.AllRegister;
gdalcore.SetConfigOption(‘GDAL_DATA’, ‘E:\SourceCodes\Lazarus\GDALTest1’);
end;

procedure TfrmMain.mnuCSInfoClick(Sender: TObject);
var
ds : TGDALDataset;
hds : TGDALDatasetH;
Geotransform : array[0..5] of double;
srs : TOGRSpatialReference;
latlong_srs : TOGRSpatialReference;
ct : TOGRCoordinateTransformation;
WKT : PCHAR;
szTopleft, szTopRight, szBottomLeft, szBottomRight, szCenter : string;
szpp : PPCHAR;
i : integer;
tokens : TStringList;
t1, t2 : PCHAR;
obj : TOGRCoordinateTransformationH;

begin
Memo1.Clear;
GDALCore.GDALAllRegister;
try
ds := TGDALDataset.Create;
hds := ds.Open(PCHAR(OpenDialog1.Filename), GA_ReadOnly);
ds.CInit(hds, true);
if (ds.IsValid) then
begin
try
srs := TOGRSpatialReference.Create;
latlong_srs := TOGRSpatialReference.Create;
ct := TOGRCoordinateTransformation.Create;
ds.GetGeoTransform(Geotransform);

Memo1.Lines.Add (‘Size: ‘ + inttostr(ds.XSize) + ‘P x ‘ + inttostr(ds.YSize) + ‘L’);

// report projection in pretty format.
WKT := ds.GetProjectionRef;
if Length(WKT) > 0 then
begin
try
tokens := TStringList.Create;
Memo1.Lines.Add(‘Projection: ‘);
srs.SetFromUserInput(WKT);
szpp := srs.ExportToPrettyWkt(0);
t1 := szpp[0];
t2 := szpp[1];
tokenize(tokens, t1, [#10]);

for i := 0 to tokens.count -1 do
Memo1.Lines.Add(tokens.Strings[i]);

finally
tokens.Free;
end;

if (srs.GetAttrValue(‘PROJECTION’, 0) <> NIL) then
begin
latlong_srs := srs.CloneGeogCS;
obj := ogrcore.OCTNewCoordinateTransformation(srs.GetObjPtr,
latlong_srs.GetObjPtr);
if (obj <> NIL) then
ct.CInit(obj, 1);

end;
end;

Memo1.Lines.Add(‘Origin: ‘ + floattostr(Geotransform[0]) + ‘,’ + floattostr(Geotransform[3]));
szTopLeft := #13#10 + ReportCorner(‘Top Left ‘, 0, 0, Geotransform, ct) + #13#10;
szTopRight := ReportCorner(‘Top Right ‘, ds.XSize, 0, Geotransform, ct) + #13#10;
szBottomLeft := ReportCorner(‘Bottom Left ‘, 0, ds.YSize, Geotransform, ct) + #13#10;
szBottomRight := ReportCorner(‘Bottom Right ‘, ds.XSize, ds.YSize, Geotransform, ct) + #13#10;
szCenter := ReportCorner(‘Center ‘, ds.XSize / 2, ds.YSize / 2, Geotransform, ct) + #13#10;
Memo1.Lines.Add(‘Pixel Size: ‘ + floattostr(Geotransform[1]) + ‘x’ + floattostr(-1 * Geotransform[5])
+ szTopLeft + szTopRight + szBottomLeft + szBottomRight + szCenter);
finally
srs.Free;
latlong_srs.Free;
ct.Free;
end;
end
else
Memo1.Lines.Add(gdalcore.GetLastErrorMsg);
finally
ds.Free;
end;
end;

procedure TfrmMain.mnuFileExitClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;

procedure TfrmMain.mnuFileOpenClick(Sender: TObject);
begin
OpenDialog1.Execute;
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.Add(‘Filename ‘ + OpenDialog1.Filename + ‘ selected.’);
end;

//Tested OK.
procedure TfrmMain.mnuListDriversClick(Sender: TObject);
var
drvm : TGDALDriverManager;
drvIndex, drvCount : integer;
szMsg : string;
begin
Memo1.Clear;
Memo1.Lines.Add(‘GDAL_DATA = ‘ + gdalcore.GetConfigOption(‘GDAL_DATA’, NIL));
try
drvm := TGDALDriverManager.Create;

if (drvm.GetDriverCount < 1) then
gdalcore.AllRegister;

drvCount := drvm.GetDriverCount;
Memo1.Lines.Add(‘Count = ‘ + inttostr(drvCount));
//Wiered for loop "i" value run over drvCount-1
//for i := 0 to drvCount – 1 do
drvIndex := 0;
while (drvIndex <= drvCount – 1) do
begin
drvm.Handle := drvm.GetDriver(drvIndex);
if (drvm.GetMetadataItem(DCAP_CREATE, NIL) = ‘YES’)
or (drvm.GetMetadataItem(DCAP_CREATECOPY, NIL) = ‘YES’) then
szMsg := ‘ (Read/Write)’
else
szMsg := ‘ (ReadOnly)’;
inc(drvIndex);
Memo1.Lines.Add(drvm.GetDescription + ‘: ‘ + drvm.GetMetadataItem(gdal.DMD_LONGNAME, NIL) + szMsg);
end;

finally
drvm.Free;
end;
end;

//Tested OK.
procedure TfrmMain.mnuToolsTest1Click(Sender: TObject);
var
ds : TGDALDataset;
hDS : TGDALDatasetH;
szFilename : string;
md : PPCHAR;
i, j, err, iColor : integer;
n1, n2 : double;
bandH : TGDALRasterBandH;
band : TGDALRasterBand;
//RawData : TDynArrayInt16;
ct : TGDALColorTable;
hct : TGDALColorTableH;
CEntry : array[0..3]of integer;
szBlckSX, szBlckSY, szOffset, szScale ,szMin, szMax, szDataType : string;

begin
Memo1.Clear;
szFilename := OpenDialog1.Filename;
GDALCore.GDALAllRegister;
try
ds := TGDALDataset.Create;
hDS := ds.Open(PCHAR(szFilename), GA_ReadOnly);
ds.CInit(hDS, true);
if (ds.IsValid) then
begin
Memo1.Lines.Add(‘Open succeeded.’);
Memo1.Lines.Add(‘Size: ‘ + inttostr(ds.XSize) + ‘x’ + inttostr(ds.YSize)
+ ‘x’ + inttostr(ds.BandCount));

md := ds.GetMetadata(NIL);
if (md <> NIL) then
begin
Memo1.Lines.Add(‘Metadata:’);
i := 0;
while md[i]<>NIL do
begin
Memo1.Lines.Add(‘ ‘ + md[i]);
Inc(i);
end;
end;

for i := 1 To ds.BandCount do
begin
bandH := ds.GetRasterBand(i);
try
band := TGDALRasterBand.create;
band.CInit(bandH);
szDataType := band.GetDataTypeName(band.DataType);
szBlckSX := inttostr(band.BlockXSize);
szBlckSY := inttostr(band.BlockYSize);
szOffset := floattostr(band.GetOffset);
szScale := floattostr(band.GetScale);
szMin := floattostr(band.GetMinimum);
szMax := floattostr(band.GetMaximum);

Memo1.Lines.Add(‘Band ‘ + inttostr(i)
+ ‘ BlockSize ‘ + szBlckSX + ‘x’ + szBlckSY+#13#10
+ ‘ DataType=’ + szDataType + #13#10
+ ‘ Offset=’ + szOffset + #13#10
+ ‘ Scale=’ + szScale+ #13#10
+ ‘ Min=’ + szMin + #13#10
+ ‘ Max=’ + szMax);

//setlength(RawData, ds.XSize);
//j := ds.XSize * sizeof(band.DataType);
//err := band.RasterIO(gdal.GF_Read, 0, 0, ds.XSize, 1, @RawData[0], band.DataType);
//n1 := RawData[0];
//n2 := RawData[10];
//Memo1.Lines.Add (‘ Random Data: ‘ + floattostr(n1) + ‘ ‘ + floattostr(n2));
try
ct := TGDALColorTable.Create;
ct := band.GetColorTable;
if (ct.IsValid) then
begin
Memo1.Lines.Add(‘ Has Color Table, ‘ + inttostr(ct.EntryCount) + ‘ entries’);
for iColor := 0 to ct.EntryCount – 1 do
begin
ct.GetColorEntryAsRGB(iColor, CEntry);
Memo1.Lines.Add(‘ ‘ + inttostr(iColor) + ‘: ‘
+ inttostr(CEntry[0]) + ‘,’ + inttostr(CEntry[1]) + ‘,’
+ inttostr(CEntry[2]) + ‘,’ + inttostr(CEntry[3]));
end;
end;
finally
ct.Free;
end;
finally
band.Free;
end;
end;
end
else
Memo1.Lines.Add(gdalcore.GetLastErrorMsg);

finally
ds.Free;
end;
end;

//Tested OK.
procedure TfrmMain.mnuCCTestClick(Sender: TObject);
var
SrcFilename, DstFilename : PCHAR;
Drv : TGDALDriver;
SrcDS : TGDALDataset;
DstDS : TGDALDataset;
hSrc : TGDALDatasetH;
hDRV : TGDALDriverH;
DrvM : TGDALDriverManager;

begin
Memo1.Clear;
SrcFilename := PCHAR(OpenDialog1.Filename);

GDALCore.GDALAllRegister;
try
SrcDS := TGDALDataset.Create;
DstDS := TGDALDataset.Create;
DrvM := TGDALDriverManager.Create;
Drv := TGDALDriver.Create;

hSrc := SrcDS.Open(SrcFilename, GA_ReadOnly);
SrcDS.CInit(hSrc, true);
//Erdas Imagine (*.img)
hDrv := DrvM.GetDriverByName(‘HFA’);

Drv.CInit(hDrv);

SaveDialog1.Title := ‘Save to…’;
SaveDialog1.Execute;

DstFilename := PCHAR(SaveDialog1.FileName);
DstDS := Drv.CreateCopy(DstFilename, SrcDS, True, NIL);
if (DstDS.IsValid = true) then
begin
ShowMessage(‘CreateCopy Succeeded, output is ‘ + DstFilename);
Memo1.Lines.Add (‘CreateCopy Succeeded, output is ‘ + DstFilename);
end
else
ShowMessage(‘Create Copy Failed: ‘ + gdalcore.GetLastErrorMsg);
finally
DstDS.Free;
DrvM.Free;
Drv.Free;
SrcDS.Free;
end;
end;

procedure TfrmMain.mnuCreateClick(Sender: TObject);
var
SrcFilename, DstFilename : PCHAR;
Drv : TGDALDriver;
dsSrc, dsDst : TGDALDataset;
hBand, hSrcBand, hDstBand : TGDALRasterBandH;
hDrv : TGDALDriverH;
hSrc : TGDALDatasetH;
DrvM : TGDALDriverManager;
err : TCPLErr;
gt : array[0..5] of double;
Scanline : array of double;
SrcBand, DstBand : TGDALRasterBand;
iBand, iLine : longint;
NoDataValue : double;
pSuccess : PINTEGER;
ct : TGDALColorTable;
ct2 : TGDALColorTable;
iColor : integer;
Tuple : array[0..3] of integer;
eDatatype : TGDALDatatype;
begin
Memo1.Clear;
try
dsSrc := TGDALDataset.Create;
dsDst := TGDALDataset.Create;
DrvM := TGDALDriverManager.Create;
SrcBand := TGDALRasterband.Create;
Drv := TGDALDriver.Create;
DstBand := TGDALRasterband.Create;

SrcFilename := PCHAR(OpenDialog1.Filename);

SaveDialog1.Title := ‘Save as to’;
SaveDialog1.DefaultExt := ‘tif’;
SaveDialog1.Execute;
DstFilename := PCHAR(SaveDialog1.FileName);

GDALCore.GDALAllRegister;
hSrc:= dsSrc.Open(SrcFilename, GA_ReadOnly);
dsSrc.CInit(hSrc, true);
//Use to find RasterBand Datatype
hBand := dsSrc.GetRasterBand(1);
SrcBand.CInit(hBand);
eDataType := SrcBand.GetRasterDataType(hBand);

if (hSRC = NIL) then
begin
Memo1.Lines.Add(gdalcore.GetLastErrorMsg);
exit;
end;
//ดูชื่อ Driver ได้จาก List Driver
hDrv := DrvM.GetDriverByName(‘GTiff’);
Drv.CInit(hDrv);
if (hDrv <> NIL) then
begin
dsDst := Drv.GDALCreate(DstFilename, dsSrc.XSize, dsSrc.YSize,
dsSrc.BandCount, eDatatype, NIL);

if (dsDst.Isvalid) then
Memo1.Lines.Add(‘Create Succeeded, file is ‘ + DstFilename)
else
begin
Memo1.Lines.Add(‘Create Failed: ‘ + gdalcore.GetLastErrorMsg);
exit;
end;
end;
//Copy geotransform

err := dsSrc.GetGeoTransform(gt);
if (err = CE_None) then
dsDst.SetGeoTransform(gt);

//Copy projection
dsDst.SetProjection(dsSrc.GetProjectionRef);

//Copy metadata.
dsDst.SetMetadata(dsSrc.GetMetadata(”), ”);

//Copy band info
setlength(Scanline, dsSrc.XSize);
for iBand := 1 to dsSrc.BandCount do
begin
hSrcBand := dsSrc.GetRasterBand(iBand);
hDstBand := dsDst.GetRasterBand(iBand);
SrcBand.CInit(hSrcBand);
DstBand.CInit(hDstBand);

DstBand.SetMetadata(SrcBand.GetMetadata(”), ”);
DstBand.SetOffset(SrcBand.GetOffset);
DstBand.SetScale(SrcBand.GetScale);

NoDataValue := SrcBand.GetNoDataValue(@pSuccess);
if (pSuccess <> NIL) then
DstBand.SetNoDataValue(NoDataValue);

//Copy Paletted if one present.
ct := SrcBand.GetColorTable;
if (ct.IsValid) then
// We manually copy the color table. This isn’t really
// necessary, but gives us a chance to try out all color
// table methods.
begin
ct2 := TGDALColorTable.Create;
for iColor := 0 to ct.EntryCount do
begin
ct.GetColorEntryAsRGB(iColor, Tuple);
ct2.SetColorEntry(iColor, Tuple);
end;
err := DstBand.SetColorTable(ct2);
end;
DstBand.DataType := SrcBand.DataType;
// Copy band raster data.
for iLine := 0 to dsSrc.YSize – 1 do
begin
SrcBand.RasterIO(gdal.GF_Read, 0, iLine, dsSrc.XSize, 1, @Scanline[0], SrcBand.DataType);
DstBand.RasterIO(gdal.GF_Write, 0, iLine, dsSrc.XSize, 1, @Scanline[0], DstBand.DataType);
end;
end; //for iBand
Memo1.Lines.Add(‘Copy seems to have completed.’);
finally
SrcBand.Free;
DstBand.Free;
Drv.Free;
dsDst.Free;
dsSrc.Free;
end;
end;

function TfrmMain.ReportCorner(CornerName : string; pixel, line : double;
gt : TDynArrayDouble;
ct : TOGRCoordinateTransformation) : string;
var
geox, geoy, longitude, latitude, Z : double;
latlong_valid : boolean;
begin
geox := gt[0] + pixel * gt[1] + line * gt[2];
geoy := gt[3] + pixel * gt[4] + line * gt[5];

latlong_valid := false;

if (ct.IsValid) then
begin
Z := 0;
longitude := geox;
latitude := geoy;
latlong_valid := ct.TransformEx(longitude, latitude, Z);
end;

if (latlong_valid) then
result := CornerName + floattostr(geox) + ‘,’ + floattostr(geoy)
+ ‘ ‘ + floattostr(longitude) + ‘,’ + floattostr(latitude)
else
result := CornerName + floattostr(geox) + ‘,’ + floattostr(geoy);
end;

initialization
{$I main.lrs}
end.
[/sourcecode]

 • จากโคีดจะเห็นว่าเรียกใช้คลาส TGDALDriverManager ผ่านตัวแปร drvm แล้วทำการ register ฟอร์แม็ตที่สนับสนุนก่อน ด้วยคำสั่ง ที่อยู่ในไฟล์ gdalcore.pas คือ gdalcore.AllRegister แล้วเรียกใช้ property ของ drvm เพื่อ iterate ดูฟอร์แม็ตแต่ละอย่าง แล้วตรวจสอบด้วยว่าแต่ละฟอร์แม็ตสนับสนุนทั้งอ่านและเขียน หรืออ่านอย่างเดียว ลองศึกษาโค๊ดดูครับไม่มีอะไรยาก

การแสดงระบบพิกัดของไฟล์ Raster

 • มาดูระบบพิกัดของไฟล์ georeference กันคลิกที่เมนู File > Open ลองเปิดไฟล์ Test_dem.tif ดู แล้วคลิกที่เมนู Tools > Coordinates System Information จะเห็นดังรูปด้านล่าง ระบบพิกัดที่แสดงจะอยู่ในรูปที่เรียกว่า Well Known Text
แสดงระบบพิกัดของไฟล์ Raster
 • นอกเหนือจากแสดงระบบพิกัดแล้วยังแสดงค่าพิกัดของรูป มุมบนซ้าย มุมบนขวา มุมล่างซ้ายและมุมล่างขวา เนื่องจากระบบพิกัดของไฟล์รูปเป็น UTM (Projection เป็น Transverse Mercator ค่า Central Meridain = 99) จึงแสดงเป็นค่าพิกัด UTM

การแสดงฟอร์แม็ตที่ GDAL สนับสนุน

 • ที่เมนูของโปรแกรมคลิกที่ Tools > List Drivers จะเห็นจำนวนฟอร์แม็ตที่ GDAL สนับสนุนทั้งหมด 75 ฟอร์แม็ต สังเกตุเห็นว่าคำย่อคำหน้าเช่น GTiff คือฟอร์แม็ต GeoTiff (*.tif), HFA คือ Erdas Imagine (*.img), JPEG คือ Jpeg (*.jpg) เป็นต้น
แสดงฟอร์แม็ตที่ GDAL สนับสนุน

อ่านทุดสอบไฟล์ Raster

 • ที่เมนูคลิกที่ File > Open เลือกไฟล์ Test_image.tif จากนั้นคลิกที่เมนู Tools > Read Test จะเห็นโปรแกรมแสดงผลดังรูปด้านล่าง
แสดง Metadata จากการอ่านทดสอบไฟล์รูป

การแปลงฟอร์แม็ต (CreateCopy)

 • คำสั่ง CreateCopy ผ่านฟังก์ชั่น GDALCreateCopy ของ TGDALDriver ใช้งานได้ง่ายผ่านคำสั่งไม่กี่คำสั่ง สำหรับข้อจำกัดบางอย่างสามารถอ่านได้ที่ www.gdal.org
 • ที่เมนูของโปรแกรมคลิก File > Open แล้วเลือกไฟล์ Test_Dem.tif คลิกที่เมนู Tools > CreateCopy Test เราจะลองแปลงเป็นฟอร์แม็ตของ Erdas Imagine(*.img) ถ้าดูในโค๊ดจะเห็นชื่อย่อของฟอร์แม็ตคือ HFA เมื่อโปรแกรมถามชื่อไฟล์ที่ต้องการเซฟหรือแปลง ป้อนชื่อเป็น Test.img

 

 

 • ลองใช้โปรแกรม ER Viewer เปิดไฟล์ Test.img ว่าเขียน DEM ได้ถูกต้องไหม
แปลงฟอร์แม็ตของ DEM จาก GeoTiff เป็น Erdas Imagine

การ Copy ไฟล์ใหม่แบบมีเงื่อนไข

 • การ copy ไฟล์ ผ่านฟังก์ชั่น GDALCreate ของ TGDALDriver มีทางเลือกมากกว่า GDALCreateCopy สามารถกำหนดขนาดของรูปได้ จำนวน Band และกำหนดขนาดของข้อมูลในแต่ละ pixel ได้ แต่เท่าที่ผมลองแล้วไม่ work ถ้าเป็นฟอร์แม็ตต่างกัน ผมไม่แน่ใจว่ารันใน Lazarus อาจจะไม่ work ลองไปรันโค๊ดต้นฉบับ VB6 ก็ไม่ work เหมือนกัน อย่างไรก็ตามจะพยายามอ่าน manual ดูว่าติดปัญหาอะไร ในตอนนี้ลอง copy ไปไฟล์ใหม่ในฟอร์แม็ตเดิมๆ
 • ที่เมนูคลิกที่ File > Open เลือกไฟล์ Test_Image.tif  แล้วคลิกที่เมนู Tools > Create Test ป้อนชื่อไฟล์เป็น out_create.tif ดูรูปด้านล่าง
แสดงการ copy ไฟล์
 • จากรูปด้านบนในโปรแกรมต้นฉบับ เมื่อ copy แล้วโปรแกรมจะแจ้งว่า “Copy seesm to have completed” หมายความว่าดูเหมือนจะสำเร็จ แสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่หวังผลไมได้ 100% ผมลองเปิดดูไฟล์ out_create.tif ด้วย ER Viewer ปรากฎว่าใช้ได้
 • ต้องบอกกันนิดว่าโค๊ดบางส่วนยังไม่ clean นักอาจจะมี bug เพราะยังเป็นโค๊ดแปลงรุ่นแรกๆครับ

2 thoughts on “การเขียนโปรแกรมทดสอบการใช้ไลบรารี GDAL/OGR”

 1. เยี่ยมครับได้เปิดหูเปิดตากับ Lazarus ผมเองก็รัก GDAL เหมือนกัน
  ผมใช้ GDAL กับ Python ชอบตรงที่มี class จัดการเยอะดี สะดวกจริงๆ

  1. ได้ยินชื่อเสียง pk มานานแล้ว blog ของ Pk ผมก็แอบเข้าไปดูบ่อยๆ ได้ความรู้เยอะดีครับ ผมแอบอิจฉา Python เหลือเกิน อะไรๆก็ Python ตอนนี้มันหมดแรงจะศึกษาแล้ว ขอบคุณครับที่แวะมาทักทาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *