การเขียนโปรแกรมคำนวณแปลงพิกัดระหว่าง Datum ด้วยไลบรารี GDAL/OGR (ตอนที่ 2)

 • รูปด้านล่างแสดงตัว object ที่วางลงบนฟอร์มประกอบด้วย 2 combobox เก็บ datum ซึ่งผมจำกัดไว้แค่เท่าที่ประเทศไทยใช้กัน ส่วนตัวอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรมาก มี Textbox จำนวน 4 ตัวสำหรับให้ผู้ใช้โปรแกรมกรอกค่าพิกัดที่ต้องการแปลง และ Label จำนวน 4 ตัวเพื่อแสดงค่าพิกัดที่แปลงแล้ว และสุดท้ายคือมี Button จำนวน 2 ตัวเอาไว้แสดงระบบพิกัดที่ดูแล้วเข้าใจง่าย และเรียกรูปแบบการแสดงผลนี้ว่า Well Known Text (WKT)
ส่วนประกอบของฟอร์ม

ระบบค่าพิกัดในรูปแบบ EPSG (Europian Petrolium Survey Group)

 • ระบบพิกัด (Coordinate Reference System) ที่ GDAL สนับสนุนนั้นมีหลายรูปแบบเช่นรูปแบบของ ESRI, EPSG และรูปแบบ Proj.4 รวมทั้งสามารถกำหนดเองได้ด้วยรูปแบบที่ผมกล่าวไปข้างต้นคือ Well Known Text แต่ในความรู้สึกของผมแล้วของ EPSG นั้นง่ายที่สุด
 • ก่อนจะไปต่อขอพูดถึง EPSG ว่าเป็นสมาคมที่ตั้งในปี 1985 นำโดย Jean-Patrick GIRBIG ด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (oil & gas) แถวๆยุโรป ก่อนหน้านี้ระบบพิกัดที่ใช้กันทั่วโลกนั้นหลากหลายมาก ความแตกต่างระหว่างทรงรี ความแตกต่างของเส้นโครงแผนที่ (Map Projection) ทำให้ยากต่อการใช้งาน สมาคมนี้จึงได้กำหนดมาตรฐานขึ้นมาโดยใช้ตัวเลข (code) เป็นตัวอ้างอิง ด้านล่างเป็น EPSG ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ซึ่งผมจะนำมาใช้ในโปรแกรมนี้ด้วย ตัวที่สำคัญและใช้มากก็คือ 4326 ก็คือ WGS84 แและเป็นค่าพิกัด geographic (latitude/longitude)

4326  : WGS84 (Geographic)
32647 : WGS84 / UTM Zone 47 North
32648 : WGS84 / UTM Zone 48 North
4240  : INDIAN 1975 (Geographic)
24047 : INDIAN 1975 / UTM Zone 47 North
24048 : INDIAN 1975 / UTM Zone 48 North

 • แต่การใช้ EPSG ก็มีปัญหาเล็กน้อยถ้าเป็น Indian 1975 คือค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ transformation จะไม่ตรงกับที่เราใช้งานกันแต่ GDAL เปิดโอกาสให้เราแก้ไขได้ด้วยฟังก์ชั่นง่ายๆ

Sourcecode ของเมนฟอร์ม

 • มาดูโค๊ดของฟอร์ม (mainform)
unit main;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
 StdCtrls, gdal, gdalcore, ogr, ogrcore;

type

 { TfrmMain }
 TCharSet = set of char;

 TfrmMain = class(TForm)
  cmdChkDatumFrom: TButton;
  cmdChkDatumTo: TButton;
  cmdCompute: TButton;
  cmbDatumFrom: TComboBox;
  cmbDatumTo: TComboBox;
  GroupBox1: TGroupBox;
  GroupBox2: TGroupBox;
  Label1: TLabel;
  Label10: TLabel;
  labNorthingTo: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel;
  labEastingTo: TLabel;
  labLatitudeTo: TLabel;
  labLongitudeTo: TLabel;
  txtEastingFrom: TEdit;
  txtLatitudeFrom: TEdit;
  txtLongitudeFrom: TEdit;
  txtNorthingFrom: TEdit;
  procedure cmdChkDatumFromClick(Sender: TObject);
  procedure cmdChkDatumToClick(Sender: TObject);
  procedure cmbDatumFromChange(Sender: TObject);
  procedure cmbDatumToChange(Sender: TObject);
  procedure cmdComputeClick(Sender: TObject);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  FEPSGFrom, FEPSGTo : longint;
  procedure Tokenize(tokens: TStrings; const sztarget: string; szdelims: TCharSet);
  procedure CheckDatum (epsgcode : longint);
 public
  { public declarations }
 end; 

var
 frmMain: TfrmMain;

implementation

procedure TfrmMain.Tokenize(tokens: TStrings; const sztarget: string; szdelims: TCharSet);
var
 Start: Integer;
 i: Integer;
 StrLength: Integer;
begin
 Start := 1;
 StrLength := Length(sztarget);
 for i := 1 to StrLength do
 begin
  if sztarget[i] in szdelims then
  begin
   if Start <= i - 1 then
    tokens.Add(Copy(sztarget, Start, i - start));

   Start := i + 1;
  end;
 end;

 if not (sztarget[strLength] in szdelims) then
 begin
  tokens.Add(Copy(sztarget, Start, strLength - start + 1));
 end;
end;

procedure TfrmMain.CheckDatum (epsgcode : longint);
var
 pszWKT : PCHAR;
 hSRS : TOGRSpatialReferenceH;
 err : TOGRErr;
 i : longint;
 t1 : string;
 tokens : TStrings;
begin
 pszWKT := NIL;
 hSRS := ogrcore.OSRNewSpatialReference(NIL);
 err := ogrcore.OSRImportFromEPSG(hSRS, epsgcode);
 if (err = OGRERR_NONE) then
 begin
  err := ogrcore.OSRExportToPrettyWkt(hSRS, @pszWKT, 0);
  try
   tokens := TStringList.Create;
   tokenize(tokens, pszWKT, [#10]);
   t1 := '';
   for i := 0 to tokens.Count - 1 do
    t1 := t1 + tokens.Strings[i] + #10;
   ShowMessage (t1);
  finally
   tokens.Free;
  end;
  OGRFree(pszWKT);
 end;
 ogrcore.OSRDestroySpatialReference(hSRS);
end;

procedure TfrmMain.cmdChkDatumFromClick(Sender: TObject);
begin
 CheckDatum(FEPSGFrom);
end;

procedure TfrmMain.cmdChkDatumToClick(Sender: TObject);
begin
 CheckDatum(FEPSGTo);
end;

procedure TfrmMain.cmbDatumFromChange(Sender: TObject);
begin
 if (cmbDatumFrom.ItemIndex = 0) then
 begin
  txtNorthingFrom.Text := '';
  txtEastingFrom.Text := '';
  labLatitudeTo.Caption := '';
  labLongitudeTo.Caption := '';
 end;

 //Set EPSG Code to match with Combobox of datums.
 case cmbDatumFrom.ItemIndex of
  0 : FEPSGFrom := 4326; //WGS84 (Geographic)
  1 : FEPSGFrom := 32647; //WGS84 / UTM Zone 47 North
  2 : FEPSGFrom := 32648; //WGS84 / UTM Zone 48 North
  3 : FEPSGTo := 4240; //INDIAN 1975 (Geographic)
  4 : FEPSGFrom := 24047; //INDIAN 1975 / UTM Zone 47 North
  5 : FEPSGFrom := 24048; //INDIAN 1975 / UTM Zone 48 North
 end;

end;

procedure TfrmMain.cmbDatumToChange(Sender: TObject);
begin
 if (cmbDatumTo.ItemIndex = 0) then
 begin
  labNorthingTo.Caption := '';
  labEastingTo.Caption := '';
  txtLatitudeFrom.Text := '';
  txtLongitudeFrom.Text := '';
 end;

 case cmbDatumTo.ItemIndex of
  0 : FEPSGTo := 4326;
  1 : FEPSGTo := 32647;
  2 : FEPSGTo := 32648;
  3 : FEPSGTo := 4240;
  4 : FEPSGTo := 24047;
  5 : FEPSGTo := 24048;
 end;

end;

procedure TfrmMain.cmdComputeClick(Sender: TObject);
var
 hSrc, hTarget : TOGRSpatialReferenceH;
 hCT : TOGRCoordinateTransformationH;
 dX, dY, dZ : double;
 err : TOGRErr;
 //EPSGFrom, EPSGTo : longint;
 success : longint;
 retval : longint;
 wkt : PCHAR;
 //adCoeffs : TDoubleArray7;
begin
 if (FEPSGFrom = FEPSGTo) then
 begin
  Showmessage('Can not convert coordinates at the same datum.');
  exit;
 end;
 try
  hSrc := ogrcore.OSRNewSpatialReference(NIL);
  try
   hTarget := ogrcore.OSRNewSpatialReference(NIL);

   err := ogrcore.OSRImportFromEPSG(hSrc, FEPSGFrom);
   err := ogrcore.OSRImportFromEPSG(hTarget, FEPSGTo);

   //For Thailand we change transformation parameters to Royai Thai Survey Department (RTSD).
   //Indian 1975 to WGS84 => TX=206, TY=837, TZ=295
   if (ogrcore.OSRIsProjected(hSrc) = 1) then
    err := ogrcore.OSRSetTOWGS84(hSrc, 206, 837, 295, 0, 0, 0, 0);
   if (ogrcore.OSRIsProjected(hTarget) = 1) then
    err := ogrcore.OSRSetTOWGS84(hTarget, 206, 837, 295, 0, 0, 0, 0);
   //We can check the transformation parameters by this function.
   //err := ogrcore.OSRGetTOWGS84(hSrc, @adCoeffs, 7);

   success := 0;
   try
    hCT := ogrcore.OCTNewCoordinateTransformation(hSrc, hTarget);
    if (ogrcore.OSRIsGeographic(hSrc) = 1) then
    begin
     dY := strtofloat(txtLatitudeFrom.Text);
     dX := strtofloat(txtLongitudeFrom.Text);
     dZ := 0;
    end
    else
    begin
     dY := strtofloat(txtNorthingFrom.Text);
     dX := strtofloat(txtEastingFrom.Text);
     dZ := 0;
    end;
    retval := ogrcore.OCTTransformEx(hCT, 1, @dX, @dy, @dZ, @success );
    if( hCT = NIL) or ( retval = 0) then
     Showmessage('Computation failed.\n')
    else
    begin
     if (ogrcore.OSRIsGeographic(hTarget) = 1) then
     begin
      labLatitudeTo.Caption := format('%10.6f', [dY]);
      labLongitudeTo.Caption := format('%10.6f', [dX]);
     end
     else
     begin
      labNorthingTo.Caption := format('%10.3f', [dY]);
      labEastingTo.Caption := format('%10.3f', [dX]);
     end;
    end;

   finally
    ogrcore.OCTDestroyCoordinateTransformation(hCT);
   end;
  finally
   ogrcore.OSRDestroySpatialReference(hTarget);
  end;
 finally
  ogrcore.OSRDestroySpatialReference(hSrc);
 end;
end;

procedure TfrmMain.FormActivate(Sender: TObject);
begin
 cmbDatumFromChange(Sender);
 cmbDatumToChange(Sender);
end;

procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 gdalcore.AllRegister;
 //Set the path to GDAL Library.
 //If the path is not correct. We can't use EPSG database.
 gdalcore.SetConfigOption('GDAL_DATA', 'C:\gdalwin32-1.6\data');

end;

initialization
 {$I main.lrs}


end.
 • ผมจะอธิบายโค๊ดพอสังเขป เริ่มจากตรง uses clause ในโปรแกรมนี้จะใช้ไฟล์ pascal 4 ไฟล์คือ gdal.pas, gdalcore.pas, ogr.pas และ ogrcore.pas และประกาศตัวแปรตรง private section ได้แก่ตัวแปร FEPSGFrom และ FEPSGTo ไว้เก็บตัวเลข EPSG ส่วนโปรซีเจอร์ Tokenize เอาไว้แยกสตริงที่ใช้ตัวคั่น (ตัวอย่างไฟล์ csv ที่ใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่น) ส่วนฟังก์ชั่น CheckDatum เอาไว้แสดงระบบพิกัดเมื่อส่งตัวเลข EPSG มาให้
 private
  { private declarations }
  FEPSGFrom, FEPSGTo : longint;
  procedure Tokenize(tokens: TStrings; const sztarget: string; szdelims: TCharSet);
  procedure CheckDatum (epsgcode : longint);
 • เมื่อเริ่มสร้างฟอร์มเราจะตั้งค่าให้ GDAL ได้ทราบ path ที่ติดตั้งไว้ โดยไปดักที่อีเวนต์ FromCreate ผมสังเกตว่าในวินโดส์ต้องกำหนดให้ผ่านฟังก์ชั่น SetConfigOption ส่วนบรรทัดแรกนั้นสั่งให้ไลบรารีทำการ register ทุกฟอร์แม็ตที่สนับสนุน
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 gdalcore.AllRegister;
 //Set the path to GDAL Library.
 //If the path is not correct. We can't use EPSG database.
 gdalcore.SetConfigOption('GDAL_DATA', 'C:\gdalwin32-1.6\data');

end;

ฟังก์ชั่นคำนวณ

 • การคำนวณจะเรียกใช้ไฟล์ฟังก์ชั่นที่อยู่ใน ogrcore.pas (ส่วน gdalcore.pas จะเกีียวข้องกับ raster) มาดูโค๊ด
procedure TfrmMain.cmdComputeClick(Sender: TObject);
var
 hSrc, hTarget : TOGRSpatialReferenceH;
 hCT : TOGRCoordinateTransformationH;
 dX, dY, dZ : double;
 err : TOGRErr;
 //EPSGFrom, EPSGTo : longint;
 success : longint;
 retval : longint;
 wkt : PCHAR;
 //adCoeffs : TDoubleArray7;
begin
 if (FEPSGFrom = FEPSGTo) then
 begin
  Showmessage('Can not convert coordinates at the same datum.');
  exit;
 end;
 try
  hSrc := ogrcore.OSRNewSpatialReference(NIL);
  try
   hTarget := ogrcore.OSRNewSpatialReference(NIL);

   err := ogrcore.OSRImportFromEPSG(hSrc, FEPSGFrom);
   err := ogrcore.OSRImportFromEPSG(hTarget, FEPSGTo);

   //For Thailand we change transformation parameters to Royai Thai Survey Department (RTSD).
   //Indian 1975 to WGS84 => TX=206, TY=837, TZ=295
   if (ogrcore.OSRIsProjected(hSrc) = 1) then
    err := ogrcore.OSRSetTOWGS84(hSrc, 206, 837, 295, 0, 0, 0, 0);
   if (ogrcore.OSRIsProjected(hTarget) = 1) then
    err := ogrcore.OSRSetTOWGS84(hTarget, 206, 837, 295, 0, 0, 0, 0);
   //We can check the transformation parameters by this function.
   //err := ogrcore.OSRGetTOWGS84(hSrc, @adCoeffs, 7);

   success := 0;
   try
    hCT := ogrcore.OCTNewCoordinateTransformation(hSrc, hTarget);
    if (ogrcore.OSRIsGeographic(hSrc) = 1) then
    begin
     dY := strtofloat(txtLatitudeFrom.Text);
     dX := strtofloat(txtLongitudeFrom.Text);
     dZ := 0;
    end
    else
    begin
     dY := strtofloat(txtNorthingFrom.Text);
     dX := strtofloat(txtEastingFrom.Text);
     dZ := 0;
    end;
    retval := ogrcore.OCTTransformEx(hCT, 1, @dX, @dy, @dZ, @success );
    if( hCT = NIL) or ( retval = 0) then
     Showmessage('Computation failed.\n')
    else
    begin
     if (ogrcore.OSRIsGeographic(hTarget) = 1) then
     begin
      labLatitudeTo.Caption := format('%10.6f', [dY]);
      labLongitudeTo.Caption := format('%10.6f', [dX]);
     end
     else
     begin
      labNorthingTo.Caption := format('%10.3f', [dY]);
      labEastingTo.Caption := format('%10.3f', [dX]);
     end;
    end;

   finally
    ogrcore.OCTDestroyCoordinateTransformation(hCT);
   end;
  finally
   ogrcore.OSRDestroySpatialReference(hTarget);
  end;
 finally
  ogrcore.OSRDestroySpatialReference(hSrc);
 end;
end;
 • จะเห็นว่าเมื่อผู้ใช้โปรแกรมคลิกที่ปุ่มคำนวณจะเรียกอีเวนต์นี้ ต้นฟังก์ชั่นผมประกาศตัวแปรสำหรับการแปลงค่าพิกัดคือ ซึ่งทั้งหมดเป็น pointer หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า handle
hSrc, hTarget : TOGRSpatialReferenceH;  hCT : TOGRCoordinateTransformationH;
 • ซึ่ง hSrc และ hTarget จะได้ค่า handle จากการเรียกฟังก์ชั่น OGR คือ OSRNewSpatialReference(NIL) เมื่อได้ค่า handle แล้วระบบพิกัดต้นทางและปลายทางมีตัวตนขึ้นมาแล้ว ต่อไปจะกำหนดค่าตัวเลข EPSG ให้ผ่านฟังก์ชั่น OSRImportFromEPSG(handle, EPSGcode) ซึ่งตัวแปร FEPSGFrom และ FEPSGTo จะได้ตัวเลขจากการ map ค่ากับ combobox ที่แสดง datum
 • ที่ผมกล่าวไปแล้วว่าค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการแปลงค่าพิกัดไม่ตรงกับที่เราใช้กัน ผม assign ค่าให้ใหม่ด้วย OSRSetTOWGS84(hSrc, 206, 837, 295, 0, 0, 0, 0) และกำหนดให้ hTarget เช่นเดียวกัน
 • handle ตัว hSrc และ hTarget เก็บระบบพิกัดเท่านั้นจะคำนวณแปลงค่าพิกัดด้วยตัวเองไม่ได้ การคำนวณจะใช้ handle อีกตัวคือ hCT โดยการเรียกฟังก์ชั่น hCT := ogrcore.OCTNewCoordinateTransformation(hSrc, hTarget) เพื่อสร้าง handle ขึ้นมา ต่อไปใช้ฟังก์ชั่น OSRIsGeographic(hSrc) เพื่อตรวจสอบว่าระบบพิกัดที่ผู้ใช้เลือกว่าเป็น geographic หรือเป็น projection (UTM) จะได้เลือกเก็บค่าพิกัดที่ผู้ใช้ป้อนได้ถูกที่ (ผมไม่ได้เขียนดัก error ที่อาจจะเกิดจากการป้อนตัวอักษรแทนตัวเลข ถ้าจะเขียนโปรแกรมไปใช้เป็นเรื่องเป็นราวต้องเขียนดัก)
 • ทำการคำนวณการแปลงพิกัดด้วยฟังก์ชั่น retval := ogrcore.OCTTransformEx(hCT, 1, @dX, @dy, @dZ, @success ) ด้วยการส่ง pointer ค่าพิกัด ตรวจสอบผลลัพธ์การคำนวณด้วย retval หรือ success ว่าเท่ากับ 1 หรือไม่ ฟังก์ชั่นตัวนี้สามารถคำนวณค่าพิกัดได้มากกว่า 1 จุด ด้วยการส่ง array of double ไปแทน dX, dY, dZ ถ้าดูในฟังก์ชั่นจะเห็นพารามิเตอร์ที่สอง จะเป็น 1 คือจำนวนจุดนั่นเอง ถ้ามีสัก 10 จุดที่ต้องการแปลงต้องส่งเลข 10 ไปให้ และอาร์เรย์จะต้องประกาศเป็น array[0..9] of double ส่งไปให้

ทอสอบโปรแกรมบน windows

 • พร้อมแล้วก็กดคีย์ F9 เพื่อรันโปรแกรมได้เลย ผมลองแปลงพิกัดจาก WGS84 /UTM Zone 47N ไปยัง Indian 1975/UTM Zone 47N ดังรูปด้านล่าง
แปลงพิกัดจาก WGS84 ไปยัง Indian 1975

ทดสอบโปรแกรมบน Ubuntu linux

 • รัน lazarus แล้วเปิดโครงการที่จำเพาะกับ linux มาลองรันดูแล้วป้อนค่าพิกัดเข้าไป
แปลงค่าพิกัดทดสอบใน linux
 • เพื่อยืนยันว่าการแปลงพิกัดได้ถูกต้อง ถ้าผู้อ่านมี Geocalc บนวินโดส์ก็สามารถทดสอบได้ค่าจะได้เท่ากันครับ ต่อไปลองคลิกที่ปุ่ม Coordinate System Information ดูเพื่อดูระบบพิกัดในรูปแบบ Well Known Text
แสดงระบบพิกัดแบบ WKT
 • เป็นอย่างไรบ้างครับ ความสามารถของ GDAL ไม่ธรรมดาเลยและยัง cross-platform ด้วย ผมดูแล้วถ้ามานั่งเขียนให้ support ทุกๆ datum ก็ไม่น่ายากเกินไปเพราะไลบรารีเตรียมมาให้หมดแล้ว ลองศึกษาที่ website ของ GDAL ดู ผมเองยังดูได้ไม่หมดเลยเพราะไลบรารีค่อนข้างใหญ่ แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *