Surveyor Pocket Tools – Update เพิ่มพื้นหลักฐาน Myanmar Datum 2000 (MMD 2000)

Surveyor Pocket Tools ก่อนหน้านี้ได้เพิ่มพื้นหลักฐาน (Datum) ของเพื่อนบ้าน AEC ของเราไปแล้วคือ สปป.ลาว (Lao National Datum 1997) กับเวียดนาม (VN-2000) มาตอนนี้มาอัพเดทของเมียนมา (Myanma Dtum 2000) ประเทศเพื่อนบ้านของเรา…

Continue Reading →

Surveyor Pocket Tools – Update เพิ่มพื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997

พื้นหลักฐาน Lao National Datum 1997 พื้นหลักฐานของสปป.ลาว นี้ได้ดำเนินการโดย  National Geographic Department  ของ สปป.ลาว โดยเริ่มต้นรังวัดปรับปรุงพื้นหลักฐานด้วยหมุดโครงข่าย GPS แห่งชาติ ในปี 2006 และคำนวณเสร็จสิ้นในปี 2007 และประกาศใช้เป็นทางการในภายหลัง…

Continue Reading →